ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਇਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਲੱਭੋ

ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਲੱਭੋ' ਦਬਾਓ

*ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੇਤਰ।

ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 105 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?

ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

1.

ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਿਜਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਵੀ 'ਸੰਪਰਕ’ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2.

ਜੇਕਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ 999 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

3.

ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ।

4.

ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 105 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰੋ।