ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ
 • ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, Ofgem ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਜੇਕਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ £90
 • ਇੱਕ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ £150।
 • ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ £40, ਕੁੱਲ £300 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ, ਹਰ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ £90
 • ਇੱਕ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ £90।

ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ Ofgem ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Ofgem ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ
 • ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ
 • ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਹੋਰ ਮਦਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡਵਾਇਸ ਅਤੇ ਅਡਵਾਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡਵਾਇਸ

 • 0808 223 1133 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਟੈਕਸਟਫੋਨ ਲਈ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18001 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

ਅਡਵਾਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ Ofgem ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Ofgem ਉਹ ਸੇਵਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Ofgem ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।